Nieuws

Wijziging certificatieschema 'Agrarisch Keurmerk Flexwonen'

Vanaf 1 december 2019 is versie 1.1 in werking getreden en zullen wij audits uitvoeren op basis van  deze nieuwe versie.

Belangrijkste wijzigingen in de checklist zijn:

  • Er bestaan geen aanbevelingen meer, enkel nog minor- en major normonderdelen. Voor minors geldt nog hetzelfde als bij de voorgaande versie: Minors moeten voor de volgende audit aantoonbaar hersteld zijn, indien dit niet zo is, wordt de afwijking uitgeschreven als een major;
  • De minimale leefruimte p.p. is van 5m2 verhoogd naar 10m2. Bewoners hebben minimaal 10 m² omsloten leefruimte per persoon, bij een reguliere woning is dit 12 m². Dit normonderdeel is een verplichting (major);
  • Qua CAO’s wordt nu gesproken over ‘primaire CAO’s’ waaronder ook de CAO 'productiegerichte dierhouderij’ behoort. In de CAO ‘productiegerichte dierhouderij’ zijn de normen voor huisvesting niet verankert, concreet betekent dit dat men zich wel kan laten certificeren (bijvoorbeeld om de kwaliteit van huisvesting voor de lokale overheid aan te tonen) maar dat men de kosten voor huisvesting niet mag inhouden op het Wettelijk Minimum Loon (WML); 
  • De huisvestingsnormen zijn op dit moment alleen vastgelegd in de CAO ‘open teelten’ en CAO ‘glastuinbouw’. Wanneer men zich conformeert aan deze CAO’s is het toegestaan om huisvestingskosten te verrekenen met het WML.

De belangrijkste wijzigingen in het certificatieschema zijn:

  • Ontheffing op bepaalde voorwaarden is uitgesloten (dit kon in de vorige versie nog via LTO, nu niet meer);
  • Er is een verduidelijking aangebracht aangaande de mogelijk om het certificatiebesluit 6 maanden op te schorten nadat de periode van 28 dagen is verstreken om corrigerende acties te treffen: Openstaande afwijkingen moeten binnen 28 dagen na de certificatie audit opgelost zijn tenzij het oplossen van de afwijking redelijkerwijs niet binnen 28 dagen gevergd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bouwkundige  aanpassingen. In dergelijke voorkomende gevallen kan binnen genoemde 28 dagen uitstel tot maximaal 6 maanden bij de Certificerende Instelling aangevraagd en verkregen worden. Certificatie wordt gedurende de uitstelperiode opgeschort;
  • Expliciet opgenomen dat LTO CI’s en Raad voor Accreditatie op de hoogte brengt van wijzigingen (verduidelijking, formaliteit).  

 

Voor inhoudelijke vragen over het certificatieschema kunt u contact opnemen met de werkgeverslijn. Het nieuwe certificatieschema en de nieuwe checklist (incl. wijzigingen) staan gepubliceerd op de website van de werkgeverslijn.

Terug naar het overzicht