Nieuws

Update VKL standaard

Met ingang van 1 januari 2020 is de nieuwe norm VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL 2020) van kracht. Deze norm vervangt de versie VKL 2016-06.

De inhoud van de nieuwe versie is in overeenstemming met de vanuit GlobalGAP gestelde eisen, inclusief de eisen van versie 5.2 van GlobalGAP die wordt gehanteerd bij telers.
Ten opzichte van de vorige versie zijn er een aantal wijzigingen, de belangrijkste zijn:

 

  1. Geleverde compost moet voldoen aan gespecificeerde verontreinigingseisen.
  2. Toevoegingsmiddelen voldoen aan de EU-Verordening 1831/2003, dit blijkt uit het etiket of uit een verklaring van de leverancier.
  3. Het bedrijf houdt geen gewasbeschermingsmiddelen in opslag waarvan de toelating is verlopen en de opgebruiktermijn is verstreken.
  4. SKL-keuring geldt naast de veldspuit ook voor overige toedieningsapparatuur met een wettelijke keuringsplicht.
  5. Op het hele perceel wordt verdeelapparatuur met de wettelijke minimale driftreductie gebruikt.
  6. Minimaal één medewerker van het bedrijf moet beschikken over het vakbekwaamheidsbewijs "Adviseren Gewasbescherming" (alleen van toepassing bij VKL-G-module).
  7. Het borgen van de waterkwaliteit met risico-inventarisatie en analyses is niet meer van toepassing op water wat beschikbaar is gesteld door de teler.
  8. Bij transportactiviteiten moeten transportmiddelen gereinigd worden conform de voorschriften in de International Database Transport (for) Feed.

U dient vanaf nu de nieuwe zelfbeoordelingslijst te gebruiken die u kunt downloaden vanaf de VKL-website (zie https://www.vkl.nl/artikelen/62/37/Zelfbeoordeling-VKL-2020.html).

 

Bezoek werklocatie
Per certificatiecyclus van 3 jaar is een bezoek aan een werklocatie verplicht gesteld.
Bij een inspectie in de wintermaanden zijn er vaak geen activiteiten te beoordelen, zodat wij de inspecties wat meer moeten variëren over het jaar om een werklocatie te kunnen beoordelen. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.


Overigens is alleen bij hercertificering na 3 jaar een tijdige inspectie van belang om het certificaat aansluitend op de vervaldatum te kunnen verlengen. Bij vervolginspecties speelt dit niet en is er ruimte om het inspectietijdstip meer te variëren over het jaar. Wel blijft de ‘verjaardagsdatum’ van het certificaat van belang voor de afdracht, zie het volgende punt.

 

Afdracht VKL
Op de factuur voor de auditkosten wordt jaarlijks een VKL-afdracht in rekening gebracht. Dit bedrag wordt doorgesluisd naar Stichting Pro aCt, hiermee worden de kosten van het beheer van de VKL-standaard gedekt. De afdracht is verschuldigd op de datum dat uw certificaat ingaat en vervolgens jaarlijks, onafhankelijk van de inspectiedatum. Als u uw certificaat niet wil verlengen, geef dit tijdig door om te voorkomen dat afdracht verschuldigd is. Bij afmeldingen na de ‘verjaardag’ van het certificaat zal de afdracht bij u in rekening worden gebracht, ongeacht een inspectie is uitgevoerd.

 

Website VKL.nl
Op de website van VKL staat het register met informatie over alle VKL certificaten. Het is belangrijk om te controleren of uw gegevens juist zijn vermeld, in elk geval zodra u een nieuw certificaat hebt ontvangen. Op deze website staat ook een rubriek met heldere vragen en antwoorden met betrekking tot VKL, zie www.vkl.nl.

Terug naar het overzicht