isacert.com

Nieuws

Documenten Akkerbouwcertificering beschikbaar

Het handboek en de telerhandleiding voor het Voedsel- en Voederveiligheidscertifi­caat Akkerbouw (VVAK) voor het seizoen 2017/2018 zijn vanaf nu beschikbaar.

Het VVAK en de onderliggende gewasmodules worden beheerd door het Akkerbouw Certifi­ceringsoverleg. Het certificeringsoverleg wordt gefaciliteerd door de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw).

Het beheer van het VVAK wordt gefinancierd door een opslag op de nota van de Controlerende Instelling (CI) van € 2,50 per VVAK-gewasmodule en de gewascertificaten per jaar. Deze “afdracht Akkerbouw Certificeringsoverleg” zal apart op de nota van de CI worden gespecificeerd en door de CI aan BO Akkerbouw worden afgedragen.

Het gewascertificaat voor granen, zaden en peulvruchten is met ingang van seizoen 2015/2016 vervallen. Het voormalige Productschap Akkerbouw (PA) was de beheerder van dit certificaat. De telers met het VVC GZP krijgen na de volgende inspectie het VVAK certificaat met daarop vermeld de module GZP.

Het handboek en de telerhandleiding VVAK 2017 zijn hier te vinden. De belangrijkste wijzigingen in VVAK en de gewascertificaten zijn genoemd in Hoofdstuk 1 van de telerhandleiding. Het betreft m.n.:

  • een nieuwe eis ten aanzien van de bijkoop van producten,
  • enkele nieuwe eisen om beter aan te sluiten op de criteria die SAI (Sustainable Agriculture Initiative) stelt aan een duurzame teelt,
  • een nadere uitwerking van de eisen inzake watergebruik (bijv. beregenen/ bespuiten) en
  • een nadere uitwerking van de eis inzake het wassen/spoelen van consumptieaardappelen.

Nieuw is dat in de komende weken enkele bijlagen bij de telerhandleiding (zoals de zelfbeoordelingslijst (“checklist”) en het formulier teeltregistratie) zullen worden aangeboden als invulbare tekstbestanden. Deze zullen te vinden zijn op de website van BO Akkerbouw op de plaats waar ook handboek en telerhandleiding worden gepubliceerd.

Vanaf 1 januari 2017 gelden aangescherpte eisen op het gebied van compost. Zo mag niet langer compost worden afgenomen waarin luiers of incontinentiemateriaal is verwerkt. Ook zijn de eisen voor glas en overige verontreinigingen zodanig aangescherpt, dat compost die overeenkomt met Keurcompost Klasse C niet langer aan de VVAK-eisen voldoet.

Om de verduurzaming van de teelt van industriegroente te borgen stellen de afnemers van industriegroente die zijn aangesloten bij Vigef met ingang van 2016 de module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) verplicht. Deze module betreft eisen m.b.t. de duurzaamheid van de teelt en het effect van het bedrijf op o.a. milieu, arbeid en lokale economie, al dan niet aangevuld met de RED (Renewable Energy Directive) regels. De module kan onderdeel zijn van VVAK-certificering met gewasmodules of als zelfstandig certificatieschema worden gehanteerd.

22-04-2017 (Bron: https://www.bo-akkerbouw.nl)

Terug naar het overzicht