isacert.com

Nieuws

Documenten Akkerbouwcertificering 2018/2019 vanaf nu beschikbaar

Persbericht - 23 april 2018

Het handboek en de telerhandleiding voor het Voedsel- en Voederveiligheidscertifi­caat Akkerbouw (VVAK) voor het seizoen 2018/2019 zijn vanaf nu beschikbaar.

 

De belangrijkste wijzigingen in VVAK en de gewascertificaten zijn genoemd in Hoofdstuk 1 van de telerhandleiding. Het betreft m.n.:

  • de aanscherping van enkele eisen voor producten/gewassen die als diervoeder kunnen worden gebruikt. Deze aanscherping hangt samen met de actualisering van de erkenning door GMP;
  • een aanpassing van de eisen aan verdeelapparatuur die voortvloeit uit de uitbreiding van de keuringsplicht voor verdeelapparatuur (“spuitkeuring”);
  • de toevoeging van enkele nieuwe eisen in de module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) om deze beter te laten aansluiten bij de eisen van het Farm Sustainability Assessment (FSA) van het Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI);
  • de toevoeging van een bijlage waarin eenduidig is weergegeven welke gewassen in de verschillende gewasmodules vallen. Gewassen die niet binnen een bestaande module passen, zijn opgenomen in de module “overig”.

 

Het VVAK en de onderliggende gewasmodules worden beheerd door het Akkerbouw Certifi­ceringsoverleg, waarin telers, loonwerkers, handel en industrie vertegenwoordigd zijn. Het certificeringsoverleg wordt gefaciliteerd door de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw). Het handboek en de telerhandleiding VVAK 2018/2019 zijn dan ook te vinden op de website van de brancheorganisatie www.bo-akkerbouw.nl, onder “producten/diensten”, optie “certificering”. Kort na de publicatie van handboek en telerhandleiding zullen de zelfbeoordelingslijst (“checklist”) en het formulier teeltregistratie voor 2018 als invulbare tekstbestanden via de website beschikbaar komen.

Het beheer van het VVAK wordt gefinancierd door een opslag op de nota van de Controlerende Instelling (CI) van € 2,50 per VVAK-gewasmodule/gewascertificaat en duurzaamheidscertificaat per jaar. Deze “afdracht Akkerbouw Certificeringsoverleg” zal apart op de nota van de CI worden gespecificeerd en door de CI aan BO Akkerbouw worden afgedragen.

Vanaf 1 januari 2017 gelden aangescherpte eisen op het gebied van compost. Zo mag niet langer compost worden afgenomen waarin luiers of incontinentiemateriaal is verwerkt. Ook zijn de eisen voor glas en overige verontreinigingen zodanig aangescherpt, dat compost die overeenkomt met Keurcompost Klasse C niet langer aan de VVAK-eisen voldoet. Gewerkt wordt aan verdere uitfasering van glas, steen en overige verontreinigingen zoals plastic.

Om de verduurzaming van de teelt van industriegroente te borgen stellen de afnemers van industriegroente die zijn aangesloten bij Vigef de module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) verplicht. Deze module betreft eisen m.b.t. de duurzaamheid van de teelt en het effect van het bedrijf op o.a. milieu, arbeid en lokale economie, al dan niet aangevuld met de RED (Renewable Energy Directive) regels. De module kan onderdeel zijn van VVAK-certificering met gewasmodules of als zelfstandig certificatieschema worden gehanteerd.

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Brancheorganisatie Akkerbouw, telefoonnummer 079 – 30 30 330.

Terug naar het overzicht