Download deze service (PDF)

Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is de standaard voor certificering van uw huisvesting voor uw seizoensarbeiders.

Voldoet u aan de eisen van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)? Wilt u de kosten van huisvesting inhouden op het Wettelijk Minimumloon?

Neem contact op
service img

Vinçotte ISACert certificeert uw bedrijf volgens het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is ontwikkeld door werknemersorganisaties FNV en CNV, vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Glastuinbouw Nederland, de regionale LTO-organisaties en LTO Nederland. Ondernemers in de land- en tuinbouw zetten zich al jaren in voor een hoger niveau van huisvesting. Het geeft ondernemers de kans zich te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt.

Het keurmerk is afgestemd op de sector en past óók bij de vaak kortdurende periode waarin mensen gehuisvest worden, bijvoorbeeld tijdens de oogst van asperges en hardfruit. Werkgevers en werknemers in de sector hebben samen afspraken gemaakt over de te stellen eisen aan de huisvesting van arbeidskrachten. Deze zijn door werkgevers en werknemers opgenomen in de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. De in de cao afgesproken normen zijn gebaseerd op de kwaliteits­eisen zoals die zijn vastgelegd in de nationale intentieverklaring huisvesting uit 2012.

Met het keurmerk wordt dus invulling gegeven aan de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw maar de normen bieden bovendien ook houvast aan gemeenten bij de ontwikkeling van beleid voor huisvesting op het erf.

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bepaalt dat de kosten van huisvesting alleen op het Wettelijk Minimumloon (WML) ingehouden mogen worden als de huisvesting is gecertificeerd met een geaccrediteerd certificeringssysteem op basis van in de cao opgenomen normen.

Voor de certificering van uw organisatie kunt u terecht bij Vinçotte ISACert. Wij zullen d.m.v. een inspectie toetsen of de huisvesting aan de eisen voldoet en een certificaat toekennen als bewijs van conformiteit. Wij zullen daar waar mogelijk de inspectie voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen combineren met bijvoorbeeld een GLOBALG.A.P. inspectie.

Jaarlijks dient u een zelfbeoordeling (interne audit) uit te voeren conform de checklist ‘Agrarisch Keurmerk Flexwonen’. U neemt maatregelen daar waar noodzakelijk en u meldt zich aan bij Vinçotte ISACert voor certificatie. Uw bedrijf wordt bij aanmelding door ons geregistreerd in het register Agrarisch Keurmerk Flexwonen (https://werkgeverslijn.nl/register/) met de status gecontracteerd. Wij zullen vervolgens een afspraak met u maken voor de inspectie. Wanneer de inspectie met goed resultaat is doorlopen ontvangt u het certificaat en zullen wij de status in het register wijzigen naar ‘gecertificeerd’.

  • De standaard ‘Agrarisch Keurmerk Flexwonen’ wordt beheerd door LTO Nederland B.V.; Informatie over het ‘Agrarisch Keurmerk Flexwonen’ kunt u vinden op https://werkgeverslijn.nl/flexwonen/;
  • Certificering vindt plaats per juridische entiteit waarbij alle huisvestingslocaties, waarin seizoensarbeiders worden gehuisvest, onderdeel zijn van de certificering;
  • U dient zich aan te melden bij Vinçotte ISACert d.m.v. een aanmeldformulier, daarnaast dient u in 2019 een eigenverklaring te tekenen dat u de regels van de geldende CAO nastreeft. Wij zullen uw organisatie inschrijven in het register Flexwonen met een status ‘gecontracteerd’. Vanaf dat moment mag u de kosten voor huisvesting inhouden op het WML (mits certificering van uw huisvesting gerealiseerd wordt voor 1 maart 2020);
  • De inspectie dient plaats te vinden wanneer de huisvesting bewoonbaar is en er bewoning plaats vindt. Wanneer u later in het seizoen bijvoorbeeld porta-cabins bijplaatst zullen wij deze fysiek moeten beoordelen alvorens wij deze op het certificaat kunnen bijschrijven;
  • Een certificaat Agrarisch Keurmerk Flexwonen heeft een geldigheid van één jaar, jaarlijks wordt er opnieuw een inspectie uitgevoerd;
  • Voorafgaand aan de inspectie dient u een zelfbeoordeling uit te voeren (interne audit) d.m.v. het doorlopen en invullen van de checklist (zie voor de checklist https://werkgeverslijn.nl/flexwonen/);
  • Informatie over het Agrarisch Keurmerk Flexwonen kunt u bij ons opvragen via inspecties@isacert.nl of +31(0) 88 625 24 76.

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is bedoeld voor organisaties die zich conformeren aan de cao’s Open Teelten en/of Glastuinbouw en seizoensarbeiders willen huisvesten op het eigen bedrijf. Met het certificaat Agrarisch Keurmerk Flexwonen toont u aan dat de huisvesting voldoet aan de kwaliteit zoals gesteld in de standaard en mag u kosten voor huisvesting inhouden op het WML van uw werknemers.

Neem contact op