isacert.com
Download deze service (PDF)

VCA

Met VCA toont u aan dat uw managementsysteem voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) werkt.

Voert uw bedrijf risicovol werk uit of werkt het in risicovolle omstandigheden?
Werkt u in opdracht bij anderen, bijvoorbeeld als (onder)aannemer?
Verlangt men dat u aantoonbaar veilig werkt met zorg voor gezondheid en milieu en effectief aandacht besteed aan preventie?

Neem contact op
service img

VCA-certificatie bevestigt dat werkzaamheden worden uitgevoerd met een structurele en effectieve aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. Het vormt ook een leidraad voor de naleving van de wettelijke eisen op het vlak van veiligheid.
Met een VCA-certificaat toont u uw opdrachtgevers en medewerkers dat u de nodige preventiemaatregelen in acht neemt, zodat de risico's voor de medewerkers minimaal zijn. VCA-certificaten zijn openbaar en met een register op internet inzichtelijk.

Het certificatietraject verloopt in verschillende fasen:

 • Contact opnemen en inlichtingen inwinnen.
 • Op basis van een offerte kunt u opdracht geven voor certificatie.
 • Eventuele pre-audit (analyse en documentenbeoordeling). Deze pre-audit is facultatief en biedt de mogelijkheid om te beoordelen of zijn systeem klaar is om gecertificeerd te worden.
 • Een verificatie van de documentatie (Fase 1 van de audit).
 • Audit en verslag. Een audit bestaat uit een verificatie van de documentatie van het systeem en de implementatie binnen de onderneming. De uitvoering van werkzaamheden wordt op locatie beoordeeld. De bevindingen worden vastgelegd in een auditverslag.
 • Certificatiebesluit. Op basis van het auditverslag wordt door de Vinçotte coördinator beslist of de aanvrager gecertificeerd kan worden. Indien het advies positief is, wordt door Vinçotte een certificaat toegekend. Bij een negatief advies zal, nadat corrigerende maatregelen zijn genomen, een aanvullende audit worden uitgevoerd om vast te stellen of het systeem daadwerkelijk voldoet aan de eisen van de VCA-norm.
 • Follow-upaudits. Jaarlijks zal een follow-upaudit worden uitgevoerd. Deze audit bestaat uit een tussentijdse beoordeling van de toepassing van het systeem.
 • De uitgegeven certificaten zijn gedurende drie jaar geldig. Na drie jaar moet opnieuw een volledige audit worden uitgevoerd (hercertificatie).
  Onze auditoren zijn goede gesprekspartners en helpen u te bepalen waar mogelijkheden liggen voor verdere verbetering.

De uitgereikte certificaten bieden u de volgende voordelen:

 • vermindering van het aantal ongevallen en bijgevolg van het verzuim van de medewerkers
 • vermindering van onaangename gevolgen en van de kosten die eraan verbonden zijn
 • vermindering van schade aan installaties van een onderneming en van de kosten die gepaard gaan met het stilleggen van de installaties
 • ze stimuleren uw medewerkers om de arbeidsveiligheid continu te verbeteren
 • ze bevestigen aan uw medewerkers dat de processen goed verlopen en dat u gestructureerd tewerk gaat om hun eigen veiligheid en die van anderen te vrijwaren
 • ze geven toegang tot markten en opdrachtgevers waar VCA-certificatie absoluut noodzakelijk is om er uw activiteiten uit te voeren (b.v. petrochemie, staalindustrie, …)
 • ze dragen ook in grote mate bij tot het positieve imago van het bedrijf, zowel in de ogen van uw medewerkers als naar uw relaties

VCA is een procedure voor de certificatie van een veiligheidsmanagementsysteem. De onderneming die een certificatie aanvraagt, moet bewijzen dat ze voldoet aan de VCA-criteria, die worden voorgesteld in de vorm van een controlelijst (VCA-checklist), tijdens audits die worden uitgevoerd door één of meer van onze auditors.

VCA is eigendom van het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA), dat het certificatiesysteem beheert en toezicht houdt op de kwaliteit ervan. Vinçotte moet aan alle accreditatievoorwaarden voldoen en de overeenkomst tussen de certificatie-instanties en de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid) naleven.

Het certificatietraject verloopt in verschillende fasen:

 • Contact opnemen en inlichtingen inwinnen.
 • Op basis van een offerte kunt u opdracht geven voor certificatie.
 • Eventuele pre-audit (analyse en documentenbeoordeling). Deze pre-audit is facultatief en biedt de mogelijkheid om te beoordelen of het systeem klaar is om gecertificeerd te worden.
 • Een verificatie van de documentatie (Fase 1 van de audit).
 • Audit en verslag. Een audit bestaat uit een verificatie van de documentatie van het systeem en de implementatie binnen de onderneming. De uitvoering van werkzaamheden wordt op locatie beoordeeld. De bevindingen worden vastgelegd in een auditverslag.
 • Certificatiebesluit. Op basis van het auditverslag wordt door de Vinçotte coördinator beslist of de aanvrager gecertificeerd kan worden. Indien het advies positief is, wordt door Vinçotte een certificaat toegekend. Bij een negatief advies zal, nadat corrigerende maatregelen zijn genomen, een aanvullende audit worden uitgevoerd om vast te stellen of het systeem daadwerkelijk voldoet aan de eisen van de VCA-norm.
 • Controle audits. Jaarlijks zal een controle audit worden uitgevoerd. Deze audit bestaat uit een beoordeling van de toepassing van het systeem.
 • De uitgegeven certificaten zijn gedurende drie jaar geldig. Na drie jaar moet opnieuw een volledige audit worden uitgevoerd (hercertificatie).
  Onze auditoren zijn goede gesprekspartners en helpen u te bepalen waar mogelijkheden liggen voor verdere verbetering.

Er zijn drie certificatieniveaus:

 • VCA* : Dit niveau heeft betrekking op het rechtstreeks beheer van de VGM-aspecten op de werkplek, zonder een beroep te doen op onderaannemers.
 • VCA** : Dit niveau heeft betrekking op het rechtstreeks beheer van de VGM-aspecten op de werkplek, evenals op de VGM-structuur (beleid, organisatie VGM, verbetering), waarbij eventueel een beroep wordt gedaan op onderaannemers.
 • VCA Petrochemie : Dit niveau heeft betrekking op het rechtstreeks beheer van de VGM-aspecten op de werkplek, evenals op de VGM-structuur (beleid, organisatie VGM, verbetering), waarbij eventueel een beroep wordt gedaan op onderaannemers, en op eisen die specifiek zijn voor de petrochemiesector.

Hebt u vragen over certificatie van uw bedrijf? Stuur een mail naar inspecties@isacert.nl of neem telefonisch contact op. Wij helpen u zo spoedig mogelijk.

Neem contact op